دختران، مادران آینده هر جامعه ای هستند. هر دختری که آموزش می بیند به احتمال زیاد آموزش را برای فرزندش در اولویت قرار خواهد داد. این اثر فزونگر تغییرات مثبت در هر جامعه و کشوری خواهد بود.
هیچ صنعت و یا کشوری نمیتواند به تمامی ظرفیت های خود دست یابد مگر اینکه  زنان آن کشور به تمامی ظرفیت های بالقوه خود دست یابند. 

Girls are the future mothers of any society. Every girl that receives an education is more likely to make education a priority for her children. It’s a ripple effect of positive change in the community and country.
No industry or country can reach its full potential until women reach their full potential.
درحال بارگزاری